Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN EN-/OF DIENSTEN DOOR ACCESS CONTROL EUROPE BV.
Definities

 • Access Control Europe BV, gevestigd te Curieweg 30, 3208KJ Spijkenisse, KVK: 24480209,
  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 • De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 • Partijen zijn verkoper en koper samen.

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens de verkoper tot stand zijn gekomen.
 • Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Access Control Europe bv schriftelijk zijn aanvaard.
 • De koper met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Access Control Europe BV.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  • Tussen de partijen komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de koper een product accepteert middels het volledig en correct invullen van de beschikbaar gemaakte formulier en het accepteren van de algemene voorwaarden in het bestelproces op de SALTOSHOP of bij een rechtstreekse schriftelijke verstrekking van opdracht aan de verkoper.
 2. Betaling
  • Voor de betaling in de webshop kan koper uitsluitend gebruik maken van de door verkoper aangeboden betalingsmogelijkheden.
  • De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
  • Reserveringen kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen bij de verkoper, in sommige gevallen wordt een aanbetaling
   verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en vooruitbetaling.
  • De producten blijven in eigendom van verkoper totdat koper de producten heeft betaald.
  • Betaald de koper niet, dan is hij in gebreke gebleven, de verkoper is gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper de betaling heeft voldaan.
  • Blijft de koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper.
   Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
  • Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 3. Aanbiedingen, offerte en prijs
  • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
  • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht van ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
  • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
  • Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden producten en-/of diensten van offertes te wijzigen, waarbij verkoper uiterlijk 14 dagen vooraf facturatie zal informeren en de koper de mogelijkheid heeft om binnen deze 14 dagen op te zeggen zonder dat koper enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
  • Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  • Kortingsbonnen hebben de geldigheidsduur die door verkoper wordt vermeld bij uitgifte.
  • Doel van uitgifte: kortingsbonnen zijn bedoeld om bestaande betalende klanten een kortingspercentage te geven op afgesproken omvang van de totale bestellingen. Het aanbieden van de kortingsbonnen buiten de persoonlijke afgegeven redenen is in geen geval toegestaan.
  • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingsbonnen wordt ontzegd. De verkoper behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. Levering, levertijd en uitvoering
  • Levering geschiedt op kosten van de koper op het bij de bestelling opgegeven adres tenzij anders is overeengekomen met de verkoper.
  • Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Verkoper biedt een mogelijkheid tot afhalen mits de koper telefonisch een afspraak heeft gemaakt.
  • Koper is verantwoordelijk voor het juiste houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Verkoper de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
  • Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatie. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
  • Voor spoedbestellingen is de koper verplicht contact op te nemen met de verkoper voor nadere afspraken over het te leveren termijn.
  • Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar koper.
 5. Herroeping
  • Bij de aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (herroepingsrecht). Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de (gehele) bestelling door de koper.
  • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificatie van de koper op maat zijn gemaakt.
  • De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
  • Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product* met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan verkoper retourneren conform de door verkoper gegeven instructies.
  • De producten kunnen worden geretourneerd aan het volgende adres:Access control Europe BV, Curieweg 30, 3208KJ te Spijkenisse
  • De kosten van retournering komen voor rekening van koper.
  • Indien koper de producten reeds betaald heeft, zal verkoper de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Koper terug betalen.
 6. Gegevensbescherming
  • De door koper aan verkoper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
 7. Garantie
  • Verkoper garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de beschreven specificaties of door verkoper verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  • Garantietermijn op geleverde producten zijn 12 maanden na ontvangst van het verkochte door koper.
  • De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
  • Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
  • Verkoper garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
 8. Aansprakelijkheid
  • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van  een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgende de desbetreffende polis.
  • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Klachtplicht
  • Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. Zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
  • Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  • De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  • Indien de overeenkomst vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
  • Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bewaren.
  • Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
  • Indien zaken nog niet zijn geleverd, naar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
  • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
 11. Overmacht
  • Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
  • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
  • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
  • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd , hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Ingeval van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 12. Ontbinding
  • Indien de koper zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft verkoper de keuze om: a. de Koper de gelegenheid te geven om binnen een door verkoper gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Koper te verhalen.
 13. Wijzigingen
  • Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 14. Toepassingsrecht
  • Op deze overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
  • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  • De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen de partijen, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Spijkenisse, 2024